MÚOSZ AJÁNLÁS A TCK RÉSZTERÜLETEINEK ÉS MÓDSZEREINEK ÉRTELMEZÉSÉRE

MÚOSZ AJÁNLÁS A TÁRSADALMI CÉLÚ KOMMUNIKÁCIÓ RÉSZTERÜLETEIRE ÉS MÓDSZEREIRE VONATKOZÓ SZAKKIFEJEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRE

Az társadalmi kommunikáció során leggyakrabban használatos kifejezések egyértelműsítése érdekében a MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztálya az alapvető szakkifejezéseket 2003-ban szakma, társadalmi vitára bocsátotta. A vitában részt vettek a hazai kommunikációs szakma társszervezetei.
A vitát követően a Szakosztály, a vitában elhangzott észrevételeket figyelembe véve ajánlást tett minden magyar újságíró, valamint a magyar nyomtatott és elektronikus média minden szereplője számára.
Az ajánlást követően a különböző civil szervezetek sürgették további, a TCK területén használatos kifejezések tisztázását is. Ezért a MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztályának tagjai, átérezve felelősségüket a hazai kommunikációs szakma fejlődésében, felfigyelve az utóbbi években, a hazai sajtóban megjelent téves értelmezésekre, az alábbi ajánlást teszik a társadalmi célú kommunikáció részterületeire és módszereire vonatkozó szakkifejezések értelmezésére és egyértelmű használatára:


Public Affairs

A szervezet működésére ható, társadalmi, politikai, döntéshozói, végrehajtó hatalmi, illetve civil szervezetekkel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. E tevékenység segíti a szervezetet és környezetét a kölcsönös egymáshoz való alkalmazkodásban.

Közérdekformálás – Public Interest

A társadalom tagjaival folytatott kommunikáció, amelynek feladata, hogy a társadalom döntéseit előkészítse és befolyásolja, valamint formálja a közvélekedést, a szervezet és a társadalom közös érdekében.

Civil és nem kormányzati kapcsolatok (NGO) Non Governmental Relations

A civil szféra szervezeteivel, illetve azok képviselőivel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése, amelynek feladata, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezetek és a környezetükben található civil, illetve nem kormányzati szervezetek képviselői, tagjai között.

Közösségi kapcsolatok – Community Relations

Tervezett és aktív kapcsolattartás a szervezet belső és külső környezetében működő közösségi csoportokkal és azok képviselőivel, az adott érdekközösség céljainak megvalósítására.
A tevékenység feladata, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezet és a szervezet érdekszférájához kapcsolódó közösségi csoportok és szervezetek között a kölcsönös szervezeti és közösségi haszon érdekében. A közösségi kapcsolatok építése emeli a szervezet megbecsültségét a szervezet és a közösségi csoportok kölcsönös haszna érdekében.

Kisebbségi kapcsolatok – Minority Relations

A társadalomban sajátos helyzetük alapján elkülönülő kisebbségi csoportokkal, szervezetekkel és azok képviselőivel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése.

Szervezeti Társadalmi Felelősségvállalás – Corporate Social Responsibility

A szervezetnek a társadalomban felmerülő gondok, problémák megoldására tett erőfeszítései, ahol a szervezet kimutatja felelősségét, valamint a megoldás érdekében tett erőfeszítéseivel és gondoskodásával szeretné elérni a társadalom tagjainak együttműködését.
A felelősségvállalás kinyilvánításának megjelenési formája a támogatás (aid), amelynek megnyilvánulási formái: a szponzorálás, az adományozás (Mecenatura), a filantrópia. Az adományok gyűjtésének legfőbb módszere a fund-raising.

Támogatáspolitika

A lehetséges támogatókkal történő kommunikáció és kapcsolatok szervezése, amelynek feladata a szervezet kedvező megítélésének belső és külső erősítése és/vagy erkölcsi/anyagi támogatottságának növelése, más szervezet, egyén, vagy tevékenység elismert presztízsének, hírnevének felhasználásával.


Támogatás – Aid

A szervezet kedvező környezeti megítélésének erősítését szolgáló tevékenysége a szervezet társadalmi felelősségének támogatás formájában történő demonstrálásával.
A támogatás gyűjtőfogalom. Területei: A szponzorálás, a mecenatúra és a filantrópia.

Szponzorálás – Sponsorship

Olyan tevékenység, amely egy adott szervezet kedvező megítélésének erősítését szolgálja, más szervezet, egyén, vagy tevékenység ismertségének, elismertségének, megbecsültségének felhasználásával.
A tevékenység során a támogató szervezet pénzügyi, vagy egyéb anyagi, természetbeni támogatást nyújt, illetve ellentételként saját üzleti érdekeit érvényesítheti.

Adományozás, Mecenatúra, Patronálás – Donation

Olyan tevékenység, amely egy adott szervezet kedvező megítélésének erősítését szolgálja, más szervezet, egyén, vagy tevékenység ismertségének, elismertségének, megbecsültségének felhasználásával.
A tevékenység során a támogató szervezet ellenszolgáltatás igénye nélkül nyújt pénzügyi, vagy egyéb anyagi, természetbeni támogatást.

Filantrópia, Emberbarátság, Karitatív tevékenység – Philanthropy

A tevékenység során a támogató szervezet emberbaráti okokból, saját elhatározásából, nem felhívásra, mindennemű ellenszolgáltatás igénye nélkül nyújt pénzügyi, vagy egyéb anyagi, természetbeni támogatást.
A filantrópia semmilyen formájában nem függhet össze a támogató szervezet üzleti céljaival, nem lehet célja a haszonszerzés, megtakarítás, adókikerülés, stb. semmilyen formája.

Fund-raising

A tevékenység során a támogatást igénylő szervezet saját céljai elérése érdekében támogatókat keres fel, ahol saját és a másik fél számára kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat ajánl, illetve épít.
A tevékenység keretében a szervezet bizonyítja a szervezet meglétének szükségességét, illetve bátorítja tagjait, barátait, támogatóit és másokat, hogy önként járuljanak hozzá a szervezet fenntartásához.

Lobbi, Lobbizás

A szervezeti (belső és külső) public relations funkció részeként, a szervezet céljai megvalósításának olyan módja, ahol a döntés-előkészítési folyamatokban, az érdekek és célok pontos megjelenítésével és a velük történő kommunikáció révén érik el a döntéshozók támogatását egy érdekcsoport számára.
Feladata a szervezet kedvező megítélésének erősítése, a célok megvalósítása, az erkölcsi/anyagi támogatottság növelése, más szervezet, egyén, vagy tevékenység elismert presztízsének, hírnevének felhasználásával.
A lobbi tevékenység a döntéshozatal folyamatát is igyekszik befolyásolni, és ennek eszköze a döntéshozók befolyásolása. A lobbi tevékenység ez által jelenthet érdekkijárást, érdekképviseletet is. A lobbista, mint személy feladata: az érdekképviselet.

Válságkommunikáció

A válsághelyzetekhez kapcsolódó kommunikáció és kapcsolatszervezés szakterülete, amelynek feladata azoknak a helyzeteknek, eseményeknek kommunikációs kezelése, amelyek a szervezet normálistól eltérő működését idézik elő.

Kérjük a magyar kommunikációs szakma minden szereplőjét, hogy az ajánlást, a szakkifejezések javasolt értelmezését fogadja el és munkája során így használja fel.

Fenti ajánlást elfogadta és a közvélemény számára elfogadásra, használatra ajánlja MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztálya

Budapest 2005. május 25.